Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2023-03-15

Hedin Parts and Logistics AB (HPL) förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. I denna Integritetspolicy (hädanefter "Policy") informerar vi dig om varför HPL samlar in, använder och delar dina personuppgifter inom ramen för ditt förhållande med HPL. Vänligen läs igenom denna Policy noggrant.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG — Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning är HPL (hädanefter "HPL", "vi", "oss" eller "vår"). Hedin Parts är ansvarig för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna Policy samt tillämplig dataskyddslagstiftning.

  Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige:
  Hedin Parts and Logistics
  Org.nr: 556602-9277
  Adress: Flättnaleden 1, 611 45 Nyköping
  Telefonnr: +46155244000
  E-post: info@hedinpartslogistics.com

  Vill du komma i kontakt med oss är du välkommen att använda någon av ovanstående angivna kontaktvägar. Märk brev och e-post med ”GDPR”
 2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER — Vi kan samla in dina personuppgifter på olika sätt, vilka förklaras nedan. Som huvudregel behandlar vi de personuppgifter som du själv tillhandahåller oss när du blir kund eller medlem hos oss, eller då du i annat fall kontaktar oss (exempelvis genom formulär på vår webbplats eller via vår kundtjänst). Vi kan också samla in personuppgifter från externa källor. De personuppgifter som vi samlar in omfattar t.ex. följande kategorier av uppgifter:
  • generella personuppgifter såsom namn, födelsedatum och personnummer
  • kontaktuppgifter såsom e-postadress, adress och telefonnummer. Från företagskunder kan vi även samla in relevant information avseende din position samt kontaktuppgifter inom det företag som du företräder
  • information inom ramen för kundförhållandet såsom kundkontakt, kundkommunikation, betalnings- och faktureringsinformation. Även information om din bil som indirekt kan kopplas till dig sparas, så som registreringsnummer
  • IP-adress
 3. ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:
  1. Tillhandahållande av tjänster och hantering av ditt kundförhållande
   Det främsta ändamålet för insamling av dina personuppgifter är att tillhandahålla dig våra tjänster och att hantera kundförhållandet mellan oss och dig/företaget som du företräder. I detta fall grundar sig vår behandling av dina personuppgifter på avtalet mellan dig/företaget som du företräder och oss.
  2. Marknadsföring
   Vi kan skicka dig e-post meddelanden och sms för att informera dig om nyheter avseende våra tjänster, efterfråga din feedback eller tillhandahålla dig annan relevant information om våra tjänster. I detta avseende grundar sig vår behandling av dina personuppgifter på våra berättigade intressen att tillhandahålla dig relevant information om HPL och för att främja våra tjänster. Du kan när som helst välja att motsätta dig utskick av sådana marknadsföringsmeddelanden här. Vi samlar också tillsammans med vår partner Ve in personuppgifter från dig som kan komma att användas i marknadsföringsändamål i enlighet med vad som närmare anges i vår respektive Ve:s intergritetspolicy, https://www.ve.com/sv/integritetspolicy.
  3. Utveckling av teknik och tjänster samt informationssäkerhet
   Vi kommer även att behandla personuppgifter för att förbättra kvaliteten av våra tjänster och för att utveckla nya. I dessa fall grundar sig vår behandling av personuppgifter på vårt berättigade intresse att säkerställa att vi har tillräcklig och relevant information för att utveckla våra tjänster.
  4. Faktureringsrelaterade uppgifter
   Vi kommer även att behandla personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig redovisnings- och skatterättslig lagstiftning. I dessa fall grundar sig vår behandling av personuppgifter på tvingande lagbestämmelser som kräver att vi lagrar vissa uppgifter i redovisningssyfte.
 4. ÖVERFÖRING OCH DELNING AV PERSONUPPGIFTER — Vi kan dela personuppgifter med tredje parter:
  • när vi har fått tillstånd eller när vi är skyldiga till detta enligt lag, t.ex. för att tillmötesgå en begäran från behöriga myndigheter eller i samband med rättsliga förfaranden
  • när våra betrodda tjänsteleverantörer tillhandahåller oss tjänster för vår räkning och enligt de instruktioner vi har gett dem. Vi kommer alltid att kontrollera och ansvara för användningen av dina personuppgifter
  • om vi blir föremål för en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla eller delar av våra tillgångar, samt
  • när vi i god tro anser att det är nödvändigt att dela personuppgifter för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en statlig begäran.
 5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES — De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
 6. COOKIES — Vi använder även cookies och annan liknande teknik på vår webbplats. Cookies är små textfiler som placeras på din utrustning för att samla in och spara användbar information, i syfte att öka funktionaliteten av vår webbplats och göra den lättare att använda. Vi kan även använda cookies och annan liknande teknik för statistiska ändamål för att sammanställa anonym, aggregerad statistik avseende t.ex. användningen av vår webbplats , vilket gör det möjligt för oss att förstå hur användare använder hemsidan och förbättra användarupplevelsen. Du kan ställa in din webbläsare för att inte acceptera cookies, begränsa användningen av cookies eller ta bort cookies från din webbläsare. Däremot är cookies en viktig del av hur vår webbplats fungerar, varför begränsningar av cookies kan komma att påverka webbplats funktionalitet. För att läsa mer om hur vi använder cookies, vänligen se vår cookie policy här.
 7. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER — Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som definierats i denna Policy.
  1. Kund
   De flesta av dina personuppgifter kommer att lagras under ditt kundförhållande med HPL. Vissa personuppgifter kan lagras efter utgången av ditt kundförhållande med oss om detta krävs eller tillåts i enlighet med tillämplig lagstiftning. Exempelvis kommer vi att behålla bokföringsrelaterade dokument i sju år. Vi kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behöver lagras enligt lag eller rättigheter och skyldigheter som åvilar någon av parterna.
  2. Medlem
   Som medlem hos HPL sparar vi dina uppgifter fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.
 8. DINA RÄTTIGHETER — Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar beträffande dig. Du har rätt att när som helst få tillgång till, ändra, uppdatera, ändra och ta bort dina personuppgifter. Notera dock att viss information är nödvändig för att kunna uppfylla de ändamål som har definierats i denna Policy och som vidare kan krävas enligt lag. Till följd av detta kan du inte ta bort sådana personuppgifter. Du har rätt att invända mot viss behandling såsom direkt marknadsföring och profilering. I den utsträckning som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Du har rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag. Vänligen skicka ovan nämnda förfrågningar till oss viakontaktuppgifterna som finns längst upp i Policyn under punkt 1. Om du anser att det finns problem med sättet som vi hanterar dina personuppgifter på har du rätt att inge klagomål till din nationella tillsynsmyndighet i EU/EES. I Sverige är detta Integritetsmyndigheten. Du finner kontaktuppgifter via denna länk till Integritetsmyndigheten.
 9. SÄKERHET — Vi upprätthåller en rimlig säkerhetsnivå (innefattande fysisk, elektronisk och administrativ) för att skydda personuppgifter från förlust, förstöring, missbruk och obehörig tillgång eller utlämnande. Exempelvis begränsar vi tillgången till personuppgifter till behöriga anställda och uppdragstagare vilka behöver känna till informationen för att utföra sina arbetsuppgifter. Vänligen notera att även om vi eftersträvar att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå för personuppgifter, kan inte något säkerhetssystem förhindra alla potentiella säkerhetsöverträdelser.
 10. ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY — Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Policy. Om vi gör några ändringar i denna Policy kommer vi att meddela detta via de applikationer och webbadresser, där vi även kommer att hålla den senaste versionen av denna Policy tillgänglig.
 11. KONTAKTA OSS — Om du har några frågor gällande denna Policy eller de personuppgifter som vi behandlar avseende dig, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst upp i Policyn under punkt 1.
Meny
Språk
0 Varukorg Bilinformation
Official Supplier
Saab Original